Terms & Conditions

Privacy policy and general terms and conditions

PRIVACY POLICY

Bescherming van uw privacy

Bij Robbcn staat uw privacy voorop. We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld  aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis.

Gebruik van cookies

Robbcn maakt op zijn website gebruik van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het functioneren van de website te verbeteren. Gegevens van onze klanten worden niet opgeslagen en/of gebruikt voor commerciële acties.

Gebruik van beeldmateriaal

Alle beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de website en op social media is gemaakt met de goedkeuring van de klant. De klant gaat akkoord dat het materiaal gemaakt tijdens de tours van Robbcn gebruikt kan worden op de website van Robbcn of de hieraan gekoppelde websites en social media. Het beeldmateriaal kan nooit verkocht of anders gegeven worden aan derden zonder de toestemming van de klant. Indien de klant niet wenst dat zijn beeldmateriaal gebruikt wordt op de websites of social media, dient hij dit uitdrukkelijk te melden. Op verzoek van de klant kunnen foto’s en of ander beeldmateriaal worden weggehaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van Robbcn.

Robbcn is  een eenmanszaak geregistreerd onder de naam van de fysieke persoon Bc Robbert Willem Reuring. Eigenaar en vertegenwoordiger. Waar in deze tekst Robbcn wordt vermeld, wordt hiermee de eigenaar bedoeld.

Bc. Robbert Willem Reurings – Robbcn
Joan Maragall 4
08107 Martorelles
Spanje

BTW nummer: X7356945G

Telefoon nr: +34 679937962

Begripsbepalingen:

Boeking type A: kleine opdrachten tot 250 euro zonder bijkomende diensten zoals vervoer.

Boeking type B: grotere aanvragen tot 500 euro of aanvragen met bijkomende diensten.

Boeking type C: grote aanvragen boven de 500 euro.

Artikel 2: Offertes

De offertes en prijzen van Robbcn zijn vrijblijvend en kunnen tot de overeenkomst tot stand komt worden gewijzigd. Dit gebeurt echter slechts in uitzonderlijke gevallen met duidelijke toelichting aan de klant.  

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Robbcn mondeling of via elektronische weg.
 2. De overeenkomst komt niet tot stand door het invullen van het boekingsformulier maar pas na wederzijdse overeenstemming met Robbcn en de klant.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de wederpartij een bevestiging.

Artikel 4: Prijzen en betaling algemeen

 • Alle prijzen van  Robbcn zijn eindprijzen.
 • De tours zijn exclusief vervoers- of entreekosten, eten en drinken (tenzij anders vermeld)
 •  De betaling kan geschieden door een bankoverschrijving op het bovengenoemde IBAN-nummer of door middel van het betalingsportaal verder te noemen, Mollie.
 • Bij betaling via Mollie zijn de transactiekosten inbegrepen (Ideal en Bancontact). Bij betaling via de creditcard kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht.
 • Na de betaling ontvangt de klant een betalingsbevestiging.
 • Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim. Hij wordt daar door Robbcn op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen te voldoen.
 • Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Robbcn heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Aanbetalingen

 1.  Bij boeking type B en C kan Robbcn een aanbetaling verzoeken bedragende tussen de 25%-50% afhankelijk van de complexiteit van de voorbereiding en de omvang van de aanvraag.  Hiervoor wordt een aanbetalingsfactuur opgemaakt. 
 2.  De aanbetaling komt bij een annulering te vervallen ten goede van Robbcn. Deze wordt gezien als een zekerstelling en als een vergoeding voor de voorbereidingskosten.  
 3. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken en kan de tour in overleg met de klant worden verzet naar een ander datum.

Artikel 6: De betaling

 1. Boeking type A: dienen te zijn betaald voor aanvang van de tour.
 2. Boeking type B: dient te zijn betaald 7 dagen voor de aanvang van de tour. Er kan een aanbetaling worden gevraagd.
 3. Boeking type C: wordt een aanbetaling vereist zoals vermeld in artikel 5. De omvang en de datum van de aanbetaling wordt per bestelling apart bekeken. De restbetaling vindt plaats 10 dagen voor de tour.

Artikel 7: Annuleringsbepalingen

 1.  In geval van slecht weer, stakingen of bijzondere omstandigheden gaan de tours door. Robbcn overlegt met de klant of de tour verplaatst kan worden naar een ander tijdstip, of dat deze plaatsvindt met een alternatief programma of route.
 2. Indien de klant de tour annuleert, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 3. De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type A:         
  1. 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  1. 50% tot 4 dagen voor aanvang van de tour
  1. 75% tot 24 uur voor aanvang van de tour
  1. 100% minder dan 24 voor aanvang van de tour
 4. De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type B:
  1. 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  1. 50% tot 4 dagen voor aanvang van de tour
  1. 75% tot 24 uur voor aanvang van de tour
  1. 100% minder dan 24 voor aanvang van de tour
  1. De bij letter a genoemde percentage is niet van toepassing op de aanbetaling. Zie artikel 6.
 • De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type C:
  • 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  • 50% tot 7 dagen voor aanvang van de tour
  • 75% tot 3 dagen voor aanvang van de tour
  • 100% minder dan 72 voor aanvang van de tour
  • De bij letter a genoemde percentage is niet van toepassing op de aanbetaling. Zie artikel 6.
 • Van de bovengenoemde bepalingen kan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken. De afwijking is op vrijwillige basis van Robbcn.
 • Voor de annuleringskosten van de entree gelden, gelden de annuleringsvoorwaarden van de instantie indien deze strikter zijn dan hierboven omgeschreven
 • In geval van tours uitgevoerd door derden, gelden de annuleringsvoorwaarden van de leverancier indien deze strikter zijn dan hierboven omgeschreven
 • Robbcn houdt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Robbcn aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Robbcn garandeert alle activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren en neemt zodanige maatregelen dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.
 2. Robbcn kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.
 3. Klanten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de geboekte activiteit.
 4. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van Robbcn ter zake van:
  1. Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van Robbcn   niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeur-tenissen en omstandigheden, die aan haar volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.
   1. Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de wederpartij, nadat wederpartij door Robbcn op deze gebrekkige medewerking gewezen is.
   1. Robbcn waart zich vrij van alle aansprakelijkheid bij letsel of andere materiële of financiële schade ontstaan voor, tijdens of na de tour.

CONTACT

Robbert Reurings
info@robbcn.com
tel: +34 679937962
Barcelona, Spain

WERELDSTADGIDSEN

wereldstad